Home

KOLOFON
Denne hjemmeside er oprettet af en gruppe borgere, som er dybt bekymrede over Gribskov kommunes planer om at tillade opstilling af meget store vindkraftværker på 8 allerede identificered lokaliteter i kommunen, se Lokaliseringer.
Det er gruppens overbevisning, at omkostningerne for mennesker og naturens økosystemer ved opstilling af industrielle vindkraftværker i det åbne land er langt større end den stadig mindre besparelse i forhold til etablering af vindkraftværker i store parker på havet flere km fra kysterne.
Gribskov kommunes mangeårige og tildels vellykkede bestræbelser på at fremstå som en attraktiv kommune for bosættelse og turisme bliver på afgørende måde kompromitteret af vindkraftplanerne.
Realisering af planerne vil medføre store tab af livskvalitet og ejendomsværdi for naboerne til vindkraftværkerne og i sidste ende måske til affolkning af naboområderne på grund af generne især fra støj, som kan mærkes i flere km's afstand fra vindkraftværket.
Gruppen kan kontaktes på mail@GKvindkraftinfo.dk
 
Klik på TILMELD og udfyld skemaet for at modtage mail-information om vindkraftudviklingen i Gribskov kommune.
 
KOMMUNENS PLANPROCES
Medmindre byrådet i mellemtiden afgør det anderledes er det disse nævnte lokaliseringer, som vil indgå i kommuneplan 2013. Kommuneplanen vil komme i høring i foråret 2013 og træder i kraft 1 januar 2014. Det er altså ikke for sent at påvirke politikerne i byrådet.
Vindmølleindustrien og Vindmølleforeningen arbejder ihærdigt på, at hvis der først er angivet lokaliseringer i kommuneplanen, så kan kommunen ikke modsætte sig, at der kan rejses vindkraftværker på stedet, hvis de iøvrigt lever op til lovens krav. Dette er et angreb på det kommunale selvstyre.
Med undtagelse af et konkret projekt på 3-4 150m høje vindkraftværker i Pårup, vil andre projekter først blive behandlet i kommunens administration efter 1 januar 2014.
 
VINDRESSOURCER
Gribskov kommune er et lavvindsområde og vindens energiindhold på de udpegede lokaliteter er mellem 2,5 og 3 gange mindre end på hensigtsmæssige placeringer på havet og ved kysten på Jyllands og Lollands vestkyst. Vinden på land er generelt mere turbulent og varierer mere med højden end på havet. Dette giver lavere energiproduktion og større slid. Se under Home -> Generelt.
 
STORE VINDKRAFTVÆRKER
De meget store vindkraftværker (kæmpevindmøller), der er tale om, er 100m til 150m høje og udviklet til anbringelse på havet, men modificeret til de generelt svagere vinde på land ved at øge både tårnhøjde og rotordiameter.
Udover husstandsmøller (<25m) er der følgende vindmøller i eller i nærheden af Gribskov kommune:
- Mønge (Gribskov): 1 mølle med en totalhøjde på 70m.
- Nørre Herlev (Hillerød ved motortrafikvejen): 3 møller med en totalhøjde på 68m.
- Widex hovedsædet (Allerød): 1 mølle på 100m (stærkt støjreduceret).
 
KONSEKVENSER FOR NABOER TIL STORE VINDKRAFTVÆRKER
De store vindkraftværker påvirker deres omgivelser på flere måder: visuel forurening, skyggekast, refleksblink og støj.
Visuel forurening er en smagssag, men store vindkraftværker på 125m til 150m totalhøjde er meget dominerende i det åbne land. Antennegittermasten syd for Gilleleje er 99m høj. SAS hotellet på Amager er 86m højt.
Skyggekast og blink reguleres af vindmøllecirkulæret (se Love og regler) og skyggekast må ikke optræde ved nabobeboelser i mere end 10 timer/år.
Støj fra de store vindkraftværk er en meget alvorlig gene for naboer til kraftværkerne. Støjbelastningen aftager med afstanden, men afhængig af meteorologiske forhold, lydisolation i husene og de enkelt beboeres støjfølsomhed kan der opleves gener i op til 2km's afstand eller under meget uheldige omstændigheder endnu større afstande.
Miljølovgivningens regler til regulering af støj fra vindkraftværker (Vindmøllebekendtgørelsen, se Love og regler) har desværre vist sig at være helt utilstrækkelig til at hindre at naboer i stort omfang bliver generet af især lavfrekvent støj fra kraftværkerne. Reglerne sigter mod at opnå et rimeligt lavt støjniveau indendørs under meteorologiske forhold, hvor lydudbredelsen fra vindkraftværket ikke afbøjes og hvor det antages at beboere af naboejendomme har godt lydisolerede huse, lofter og tage og holder vinduerne lukkede. Mange naboer til store kraftværker, der bor nærmest ved den afstandsgrænse, som følger af Vindmøllebekendgørelsens bestemmelser har overordentlig store problemer med bl.a. at kunne sove om natten. Der er flere eksempler på naboer til meget store vindkraftværker som har været nødt til eller stærkt overvejer at forlade deres usælgelige hjem. De første diagnoser på invaliderende stress som følge af gener fra vindmøller er stillet. Borgernes sundhed er i denne sammenhæng kommunens ansvar.
Værditab af naboejendomme til store vindkraftværker er et stort problem, og den erstatning for værditab, som fastsættes af en særlig taksationsmyndighed har vist sig helt ude af proportion med det tab af livskvalitet og salgsværdi som naboskabet kan medføre. De få, der indtil nu har anlagt sag ved domstolene for at få højere erstatning, har da også opnået forhøjelser på  mellem 2 og 3 gange, men erstatningerne er stadigvæk langt fra tilfredsstillende.
Stærkt reducerede lånemuligheder. Realkreditinstitutioner og bankerne er overordentlig tilbageholdende med at yde lån med sikkerhed i ejendomme, som ligger i nærheden af store vindkraftværker eller områder, der i kommuneplanen er udpeget som muligt opstillingsområde for vindkraftværker. Ved salg kan det derfor være nødvendigt at anvende ejerpantebreve i stedet for sædvanlige boliglån.
 
TILSKUDSORDNINGER
Ejeren af et vindkraftværk opstillet på land modtager betydelige tilskud fra en fond (PSO) hvis midler stammer fra alle elforbrugere i Danmark.
Tilskudet beregnes efter 1 Januar 2014 på basis af rotorarealet og generatorstørrelsen og udgør som nu i gennemsnit omkring 45% af den investering kraftværket repræsenterer.Tilskudet afregnes i takt med kraftværkets energiproduktion og er for landbaserede vindkraftværker normalt udbetalt i løbet af 8-10 år.
Ved etablering af et vindkraftværk får kommunen ret til at ansøge en fond financieret af PSO om midler til lokale vindkraftfremmende aktiviteter og  naturforanstaltninger på 88.000 kr pr. megawatt vindkraft (generatorstørrelse), som installeres.
 
LOKALE EJERANDELE
For at fremme naboers akcept af et vindkraftanlæg er ejeren ifølge lovgivningen forpligtet til at tilbyde mindst 20% ejerandel af anlægget til naboer i en afstand op til 4.5km.
 
HVAD DU KANGØRE
1) Sæt dig ind i problemstillingen bl.a. ved at læse dokumenter på denne informationshjemmeside.
2) Besøg evt. nogle eksisterende store møller. Hagesholm ved Lammefjorden kan vindmæssigt sammenlignes med Gribskov kommune
3) Skriv eller mail din mening til politikerne i byråd og til vælgerforeninger, hvis du er medlem af et politisk parti.
 
Klik på TILMELD og udfyld skemaet for at modtage mail-information om vindkraftudviklingen i Gribskov kommune.
 
Parti
Navn
Email
Parti
Navn
Email
C Jan Ferdinandsen jferd@gribskov.dk G Flemming Møller fmoll@gribskov.dk
A Bo Jul Nielsen bjnie@gribskov.dk G Cannot Kroner ckron@gribskov.dk
V Jannich Petersen jpete@gribskov.dk O Mads Brinch Jespersen mbjes@gribskov.dk
A Lone Møller lbhmo@gribskov.dk O Peter Jarl Sahlberg pjsah@gribskov.dk
A Pia Foght pfogh@gribskov.dk V Kim Valentin kvale@gribskov.dk
A Erik Kjærsgaard ekjae@gribskov.dk V Sólrun Løkke Rasmussen sjara@gribskov.dk
A Ulla Dræbye udrae@gribskov.dk V Poul-Erik Høyer peeho@gribskov.dk
A Susan Kjeldgaard sukje@gribskov.dk V Svend Gottlieb sgott@gribskov.dk
F Børge Sørensen bsore@gribskov.dk V Birgit Roswall brosw@gribskov.dk
F Janne Danielsen jdani@gribskov.dk V Jørgen Simonsen jesim@gribskov.dk
G Morten Jørgensen mjorg@gribskov.dk V Michael Bruun mbruu@gribskov.dk
G Anders Gerner Frost agfro@gribskov.dk
 
Partiet Nyt Gribskov (G) har offentligt meldt ud, at de ikke ønsker at fremme opstilling af industrielle vindmøller i Gribskov kommune.
Helsingør kommune tillader ikke industrielle vindkraftværker begrundet med, at vindens energiindhold i kommunen er for ringe, antageligt i forhold til de samlede livskvalitets- og økonomiske omkostniger for kommunens borgere.
 
 
Klik på TILMELD og udfyld skemaet for at modtage mail-information om vindkraftudviklingen i Gribskov kommune.